Používanie cookies pre účely marketingu

Údaje k záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa pre Informačný systém Marketing – cookies

 

1. Identifikácia prevádzkovateľa
Obchodné meno:    PR PRODUCTION s. r. o.
Sídlo:                         Černyševského 10, 851 01 Bratislava
IČO:                            53 572 394
Zápis:                         Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel:                        Sro, vložka č. 150413/B

 

2. Účely spracúvania a právny základ spracúvania

 • Osobné údaje sú spracúvané na zasielanie marketingových informácii a s tým súvisiace marketingové účely.
 • Právnym základom v prípade nového zákazníka je súhlas dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Písomný súhlas s používaním cookies udelí dotknutá osoba formou elektronických prostriedkov na webových stránkach prevádzkovateľa: wearepr.sk, prproduction.eu, prpromotion.eu
 • Právnym základom v prípade stáleho zákazníka (po udelení súhlasu) je plnenie zmluvných povinností podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

3. Opis kategórii dotknutých osôb a ich osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu:

Fyzické osoby

 • Identifikačné údaje: Meno, Priezvisko, Titul,
 • Kontaktné údaje: Adresa trvalého pobytu, E-mailová adresa, prípadne Telefónne číslo, online identifikátor, IP adresa, približná poloha prístupu na stránku, operačný systém, názov prehliadanej stránky resp. konkrétneho súboru, dátum a čas požiadavky, verzia prehliadača užívateľa.

 

4. Kategórie príjemcov

 • Príjemcom je prevádzkovateľ a záujemca – návštevník webovej stránky prevádzkovateľa

 

5. Prenos do tretích krajín

 • Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín. Zobrazenie webovej stránky z tretej krajiny je však dostupné.

 

6. Lehoty na vymazanie

 • Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže po uplynutí 2 rokov odo dňa ich získania od dotknutej osoby, ak dotknutá osoba neurčí inak.
 • V prípade spracúvania osobných údajov na základe plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľ vymaže osobné údaje po uplynutí 2 rokov odo dňa zániku zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.

 

7. Opis bezpečnostných opatrení

Prevádzkovateľ prijal nasledovné organizačné opatrenia:

 • prijatie smernice o ochrane osobných údajov;
 • predloženie pokynov k spracúvaniu osobných údajov;
 • sprostredkovateľská zmluva so sprostredkovateľom;
 • zabezpečenie informačných technológii